انتخاب پکیج

پکیچ 1 ماهه

19

هزار تومان

موقعیت یابی گوشی روی نقشه

لیست تماس ها

لیست مخاطبین

لیست پیامک ها

قفل کردن گوشی

گرفتن عکس

ضبط مکالمات

ضبط صدا

مدیریت فایل ها

انتقال (دایورت) تماس

سایلنت کردن گوشی

شناسایی شماره سیکارت گوشی

پکیچ 3ماهه

28

هزار تومان

موقعیت یابی گوشی روی نقشه

لیست تماس ها

لیست مخاطبین

لیست پیامک ها

قفل کردن گوشی

گرفتن عکس

ضبط مکالمات

ضبط صدا

مدیریت فایل ها

انتقال (دایورت) تماس

سایلنت کردن گوشی

شناسایی شماره سیمکارت گوشی

پکیچ 6 ماهه

34

هزار تومان

موقعیت یابی گوشی روی نقشه

لیست تماس ها

لیست مخاطبین

لیست پیامک ها

قفل کردن گوشی

گرفتن عکس

ضبط مکالمات

ضبط صدا

مدیریت فایل ها

انتقال (دایورت) تماس

سایلنت کردن گوشی

شناسایی شماره سیمکارت گوشی

پکیچ 12ماهه

39

هزار تومان

موقعیت یابی گوشی روی نقشه

لیست تماس ها

لیست مخاطبین

لیست پیامک ها

قفل کردن گوشی

گرفتن عکس

ضبط مکالمات

ضبط صدا

مدیریت فایل ها

انتقال (دایورت) تماس

سایلنت کردن گوشی

شناسایی شماره سیمکارت گوشی